Chinees

Chinees (Standaardmandarijn) wordt omgezet via het hanyu pinyin. Het is de internationaal aanvaarde standaard voor de omzetting van modern Chinees. De VRT gebruikt de omzetting zonder de diakritische tekens die de toon aangeven.

Pinyin is geen echt transcriptiesysteem: elk teken staat wel voor één bepaalde klank, maar de keuze van de tekens is niet gekoppeld aan de uitspraak in een bepaalde taal. Zo staat het teken q voor een tsj-achtige klank. Pinyin is dan ook niet juist te lezen zonder kennis van het systeem.

a aa
ai aj
an an
ang ang
ao au
ba baa
bai baj
ban ban
bang bang
bao bau
bei bei
ben bən
beng bəng
bi bi
bian bjen
biao bjau
bie bje
bin bin
bing bing
bo bo
bu boe
ca tsa
cai tsaj
can tsan
cang tsang
cao tsau
ce tsə:
cei tsei
cen tsən
ceng tsəng
cha tsja
chai tsjaj
chan tsjan
chang tsjang
chao tsjau
che tsjə:
chen tsjən
cheng tsjəng
chi tsjie
chong tsjoeng
chou tsjoow
chu tsjoe
chua tsjwa
chuai tsjwaj
chuan tsjwan
chuang tsjwang
chui tsjweej
chun tsjwən
chuo tsjwo
ci tsie
cong tsoeng
cou tsoow
cu tsoe
cuan tswan
cui tsweej
cun tswən
cuo tswo
da daa
dai daj
dan dan
dang dang
dao dau
de də:
dei deej
den dən
deng dəng
di die
dian djen
diao djau
die dje
ding ding
diu djoow
dong doeng
dou doow
du doe
duan dwan
dui dweej
dun dwən
duo dwo
e ə:
en ən
er ə:r
f faa
fan fan
fang fang
fei feej
fen fən
feng fəng
fo fo
fou foow
fu foe
ga ĝaa
gai ĝaj
gan ĝan
gang ĝang
gao ĝau
ge ĝə:
gei ĝeej
gen ĝən
geng ĝəng
gong ĝoeng
gou ĝoow
gu ĝoe
gua ĝwaa
guai ĝwaj
guan ĝwan
guang ĝwang
gui ĝweej
gun ĝwən
guo ĝwo
ha haa
hai haj
han han
hang hang
hao hau
he hə:
hei heej
hen hən
heng həng
hong hoeng
hou hoow
hu hoe
hua hwaa
huai hwaj
huan hwan
huang hwang
hui hweej
hun hwən
huo hwo
ji dzjie
jia dzjaa
jian dzjen
jiang dzjang
jiao dzjau
jie dzje
jin dzjin
jing dzjing
jiong dzjoeng
jiu dzjoow
ju dzjuu
juan dzjuu·en
jue dzjuu·e
jun dzjun
ka kaa
kai kaj
kan kan
kang kang
kao kau
ke kə:
kei keej
ken kən
keng kəng
kong koeng
kou koow
ku koe
kua kwaa
kuai kwaj
kuan kwan
kuang kwang
kui kweej
kun kwən
kuo kwo
la laa
lai laj
lan lan
lang lang
lao lau
le lə:
lei leej
leng ləng
li lie
lia ljaa
lian ljen
liang ljang
liao ljau
lie lje
lin lin
ling ling
liu ljoow
long loeng
lou loow
lu loe
luu
luan lwan
lüan luu·en
lüe luu·e
lun lwən
lün lun
luo lwo
ma maa
mai maj
man man
mang mang
mao mau
mei meej
men mən
meng məng
mi mie
mian mjen
miao mjau
mie mje
min min
ming ming
miu mjoow
mo mo
mou moow
mu moe
na naa
nai naj
nan nan
nang nang
nao nau
nei neej
nen nən
neng nəng
ni nie
nian njen
niang njang
niao njau
nie nje
nin nin
ning ning
niu njoow
nong noeng
nou noow
nu noe
nuu
nuan nwan
nüe nuu·e
nun nwən
nuo nwo
ou oow
pa paa
pai paj
pan pan
pang pang
pao pau
pei peej
pen pən
peng pəng
pi pie
pian pjen
piao pjau
pie pje
pin pin
ping ping
po po
pou poow
pu poe
qi tsjie
qia tsjaa
qian tsjen
qiang tsjang
qiao tsjau
qie tsje
qin tsjin
qing tsjing
qiong tsjoeng
qiu tsjoow
qu tsjuu
quan tsjuu·en
que tsjuu·e
qun tsjun
ran ran
rang rang
rao rau
re rə:
ren rən
reng rəng
ri rie
rong roeng
rou roow
ru roe
rua rwaa
ruan rwan
rui rweej
run rwən
ruo rwo
sa saa
sai saj
san san
sang sang
sao sau
se sə:
sei seej
sen sən
seng səng
sha sjaa
shai sjaj
shan sjan
shang sjang
shao sjau
she sjə:
shei sjeej
shen sjən
sheng sjəng
shi sjie
shou sjoow
shu sjoe
shua sjwaa
shuai sjwaj
shuan sjwan
shuang sjwang
shui sjweej
shun sjwən
shuo sjwo
si sie
song soeng
sou soow
su soe
suan swan
sui sweej
sun swən
suo swo
ta taa
tai taj
tan tan
tang tang
tao tau
te tə:
tei teej
teng təng
ti tie
tian tjen
tiao tjau
tie tje
ting ting
tong toeng
tou toow
tu toe
tuan twan
tui tweej
tun twən
tuo two
wa waa
wai waj
wan wan
wang wang
wei weej
wen wən
weng wəng
wo wo
wu woe
xi sj'jie
xia sj'jaa
xian sj'jen
xiang sj'jang
xiao sj'jau
xie sj'je
xin sj'jin
xing sj'jing
xiong sj'joeng
xiu sj'joow
xu sjuu
xuan sjuu·en
xue sjuu·e
xun sjun
ya jaa
yan jen
yang jang
yao jau
ye je
yi jie
yin jin
ying jing
yong joeng
you joow
yu juu
yuan juu·en
yue juu·e
yun jun
za dzaa
zai dzaj
zan dzan
zang dzang
zao dzau
ze dzə:
zei dzeej
zen dzən
zeng dzəng
zha dzjaa
zhai dzjaj
zhan dzjan
zhang dzjang
zhao dzjau
zhe dzjə:
zhen dzjən
zheng dzjəng
zhi dzjie
zhong dzjoeng
zhou dzjoow
zhu dzjoe
zhua dzjwaa
zhuai dzjwaj
zhuan dzjwan
zhui dzjweej
zhun dzjwən
zhuo dzjwo
zi dzie
zong dzoeng
zou dzoow
zu dzoe
zuan dzwan
zui dzweej
zun dzwən
zuo dzwo

 

Klemtoon

Het Chinees heeft geen dynamische klemtonen zoals wij die kennen. Het maakt wel gebruik van vier toonaccenten, die wij vaak niet horen. In de praktijk leggen we in het Nederlands meestal de klemtoon op de laatste lettergreep.

Voorbeelden

Beijing beej·dzjing
Deng Xiaoping dəng sj'jau·ping
Guangdong ĝwang·doeng
Ma Lin maa lin
Wang Hao wang hau

Chinese namen

Chinese namen bestaan meestal uit drie lettergrepen (karakters). De familienaam komt altijd eerst. Deng Xiaoping (of Deng Xiao Ping) is dus meneer Deng en niet meneer Xiaoping.

Een handig hulpmiddeltje als je twijfelt tussen familienaam en voornaam: de voornaam bestaat meestal uit twee lettergrepen, de familienaam meestal maar uit één. Wang Meihua is dus mevrouw Wang; Meihua, met twee lettergrepen, is haar voornaam.