vluchteling / migrant / asielzoeker

Bij de VRT gebruiken we de termen als volgt:

Een vluchteling is een persoon die op de vlucht gaat voor geweld of vervolging in zijn of haar thuisland. Vluchtelingen proberen internationaal erkend te worden en hulp te krijgen van staten, UNHCR en andere organisaties. Ze kunnen niet veilig naar hun land terugkeren.

De officiële definitie volgens de Conventie van Genève van 1951 luidt: “Een vluchteling is elke persoon die zich buiten het land waarvan hij de nationaliteit heeft, of indien hij geen nationaliteit heeft, buiten zijn land van herkomst bevindt, en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen omdat hij vreest voor vervolging omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of zijn politieke overtuiging.”

Een migrant is een persoon die om bij voorbeeld economische of familiale redenen uit eigen beweging zijn of haar land verlaat. Een arbeidsmigrant verhuist om elders werk te zoeken. In de regel kunnen ze veilig naar hun thuisland terugkeren.

Vluchtelingen die de vluchtelingenstatus aanvragen om officieel in een land te kunnen verblijven, noemen we asielzoekers. Wanneer hun aanvraag wordt goedgekeurd, zijn ze erkende vluchtelingen.