vaste uitdrukkingen

 • ’s mans
 • aan den lijve
 • aan gene zijde
 • aller mond
 • bij dezen
 • bij geruchte
 • bij machte
 • bij monde van
 • dag des Heren
 • den lezer heil
 • der wereld afsterven
 • der zonde afsterven
 • des duivels
 • des mensen
 • dezer dagen
 • dientengevolge
 • eigener beweging
 • Godes Zoon
 • haars inziens
 • harentwege
 • harerzijds
 • heden ten dage
 • heer des huizes
 • hier te lande
 • hunnentwege
 • hunnerzijds
 • huns inziens
 • in allen dele
 • in allen gevalle
 • in allerijl
 • in arren moede
 • in beider belang
 • in de regel
 • in den beginne
 • in den blinde
 • in den lande
 • in den vreemde
 • in der minne
 • in dezen
 • in dier voege
 • in eenvoud des harten
 • in feite
 • in gebreke stellen
 • in gemoede
 • in genen dele
 • in geschrifte
 • in goeden doen
 • in groten getale
 • in het zweet des, mijns, uws, haars, onzes, huns aanschijns
 • in hoge mate
 • in koelen bloede
 • in levenden lijve
 • in lichterlaaie
 • in naam der koningin
 • in naam der wet
 • in naam des konings
 • in rechte
 • in voege
 • in vouwe dezes
 • inderhaast
 • indertijd
 • met dien verstande
 • met voorbedachten rade
 • mijnentwege
 • mijnerzijds
 • mijns inziens
 • namens dezen
 • om den brode
 • om harentwil
 • om hunnentwil
 • om mijnentwil
 • om onzentwil
 • om uwentwil
 • om zijnentwil
 • omwille van
 • onder ede
 • onverrichter zake
 • onzentwege
 • onzerzijds
 • onzes inziens
 • op aller lippen
 • op de(n) duur
 • op heterdaad
 • op straffe van
 • plek des onheils
 • schrijver dezes
 • steen des aanstoots
 • tand des tijds
 • te allen prijze
 • te allen tijde
 • te baat nemen
 • te bekwamer tijd
 • te berde (brengen)
 • te berge (rijzen)
 • te bestemder plaatse
 • te bestemder tijd
 • te bestemder ure
 • te beurt vallen
 • te dezen
 • te dezer gelegenheid
 • te dezer zake
 • te dien aanzien
 • te dien einde
 • te dien tijde
 • te dier zake
 • te eigen bate
 • te elfder ure
 • te enen male
 • te eniger tijd
 • te gelde maken
 • te gelegener plaatse
 • te gelegener tijd
 • te gepasten tijde
 • te goeder naam en faam
 • te goeder trouw
 • te goeder ure
 • te gronde (richten)
 • te haren bate
 • te haren behoeve
 • te haren believe
 • te haren huize
 • te haren kantore
 • te haren laste
 • te haren nadele
 • te haren name
 • te haren voordele
 • te harent, ten harent
 • te harer beschikking
 • te harer ere
 • te harer gedachtenis
 • te harer informatie
 • te harer kennis
 • te harer verdediging
 • te harer verontschuldiging
 • te hulp komen
 • te hunnen bate
 • te hunnen behoeve
 • te hunnen believe
 • te hunnen huize
 • te hunnen kantore
 • te hunnen laste
 • te hunnen nadele
 • te hunnen name
 • te hunnen voordele
 • te hunnent
 • te hunner beschikking
 • te hunner ere
 • te hunner gedachtenis
 • te hunner informatie
 • te hunner kennis
 • te hunner verdediging
 • te hunner verontschuldiging
 • te juister plaatse
 • te juister tijd
 • te kwader trouw
 • te kwader ure
 • te lande
 • te leen, ter leen
 • te mijnen bate
 • te mijnen behoeve
 • te mijnen believe
 • te mijnen dienste
 • te mijnen huize
 • te mijnen kantore
 • te mijnen koste
 • te mijnen laste
 • te mijnen nadele
 • te mijnen name
 • te mijnen voordele
 • te mijnent, ten mijnent
 • te mijner beschikking
 • te mijner ere
 • te mijner gedachtenis
 • te mijner informatie
 • te mijner kennis
 • te mijner verdediging
 • te mijner verontschuldiging
 • te moede
 • te onzen bate
 • te onzen behoeve
 • te onzen believe
 • te onzen huize
 • te onzen kantore
 • te onzen laste
 • te onzen nadele
 • te onzen name
 • te onzen voordele
 • te onzent
 • te onzer beschikking
 • te onzer ere
 • te onzer gedachtenis
 • te onzer informatie
 • te onzer kennis
 • te onzer verdediging
 • te onzer verontschuldiging
 • te rade (gaan)
 • te rechter tijd
 • te ruste (leggen)
 • te stade komen
 • te uwen bate
 • te uwen behoeve
 • te uwen believe
 • te uwen huize
 • te uwen kantore
 • te uwen laste
 • te uwen nadele
 • te uwen name
 • te uwen voordele
 • te uwent
 • te uwer beschikking
 • te uwer ere
 • te uwer gedachtenis
 • te uwer informatie
 • te uwer kennis
 • te uwer verdediging
 • te uwer verontschuldiging
 • te velde
 • te zijnen bate
 • te zijnen behoeve
 • te zijnen believe
 • te zijnen huize
 • te zijnen kantore
 • te zijnen laste
 • te zijnen nadele
 • te zijnen name
 • te zijnen voordele
 • te zijnent
 • te zijner beschikking
 • te zijner ere
 • te zijner gedachtenis
 • te zijner informatie
 • te zijner kennis
 • te zijner tijd
 • te zijner verdediging
 • te zijner verontschuldiging
 • tegelijkertijd
 • ten aanhoren van
 • ten aanschouwen van
 • ten aanval
 • ten aanzien van
 • ten achter
 • ten achteren
 • ten algemenen nutte
 • ten andere zijde
 • ten andere zijde
 • ten anderen male
 • ten antwoord
 • ten bate van
 • ten bedrage van
 • ten behoeve van
 • ten believe
 • ten belope van
 • ten besluite
 • ten beste
 • ten bewijze van
 • ten burele van
 • ten dage van
 • ten dans
 • ten deel (vallen)
 • ten definitieven titel
 • ten dele
 • ten departemente
 • ten derde
 • ten detrimente
 • ten dienste staan
 • ten dienste van
 • ten dode (opgeschreven)
 • ten doel
 • ten doop
 • ten eenre zijde
 • ten eerste, tweede enz.
 • ten eeuwigen dage
 • ten eigen bate
 • ten einde raad
 • ten enenmale
 • ten faveure van
 • ten gehore (brengen)
 • ten geleide
 • ten genoegen van
 • ten gerieve van
 • ten geschenke
 • ten getale van
 • ten gevolge van
 • ten goede
 • ten grave
 • ten gronde
 • ten gunste van
 • ten harent, te harent
 • ten hemel
 • ten hoogste
 • ten hove
 • ten huidigen dage
 • ten huize van
 • ten hunnent
 • ten individuelen titel
 • ten kantore van
 • ten koste van
 • ten kostelozen titel
 • ten kwade
 • ten laatste
 • ten langen laatste
 • ten langen leste
 • ten laste
 • ten naaste bij
 • ten nadele van
 • ten name van
 • ten nauwste
 • ten noorden van
 • ten nutte van
 • ten onder
 • ten onrechte
 • ten onzent
 • ten oorlog
 • ten oosten van
 • ten opzichte van
 • ten overstaan van
 • ten overvloede
 • ten paleize
 • ten parkette
 • ten persoonlijken titel
 • ten pleziere (van)
 • ten principale
 • ten prooi
 • ten rechte
 • ten slechtste
 • ten spijt (van)
 • ten spoedigste
 • ten stelligste
 • ten strengste
 • ten strijd(e)
 • ten teken (van)
 • ten tijde van
 • ten titel van
 • ten tonele
 • ten top
 • ten tweede
 • ten tweeden male
 • ten uitvoer
 • ten uitzonderlijken titel
 • ten uwent
 • ten val
 • ten verderve
 • ten vertrouwelijken titel
 • ten vervolge (van/op)
 • ten verzoeke (van)
 • ten vierde
 • ten vijfde
 • ten voeten uit
 • ten volle
 • ten volste
 • ten voorbeeld
 • ten voordeel
 • ten voordele van
 • ten voorlopigen titel
 • ten westen van
 • ten zeerste
 • ten zijnent
 • ten zuiden van
 • ter aangehaalde(r) plaatse
 • ter aanvulling
 • ter aanwending van
 • ter aarde
 • ter afdoening van
 • ter andere zijde
 • ter andere zijde
 • ter assistentie
 • ter attentie van
 • ter beantwoording
 • (slecht) ter been
 • ter bekostiging van
 • ter beoordeling
 • ter beschikking van
 • ter bespreking
 • ter bestemder plaatse
 • ter bestemder tijd
 • ter bestemder ure
 • ter bestrijding van
 • ter beurze
 • ter bevoegder plaatse
 • ter bezichtiging
 • ter breedte van
 • ter controle
 • ter dikte van
 • ter discussie
 • ter eenre zijde
 • ter elfder ure
 • ter ene zijde
 • ter ere van
 • ter fine van
 • ter gelegener plaatse
 • ter gelegener tijd
 • ter gelegenheid van
 • ter geruststelling
 • ter goedkeuring
 • ter griffie
 • ter grootte van
 • ter hand
 • ter harte
 • ter helle
 • ter herinnering
 • ter hoogte van
 • ter illustratie
 • ter inzage
 • ter jacht
 • ter juister plaatse
 • ter kennis
 • ter kennisneming
 • ter kerke
 • ter keuze
 • ter kwijting
 • ter leen, te leen
 • ter lengte van
 • ter linkerzijde
 • ter markt
 • ter meerdere eer en glorie
 • ter nagedachtenis van
 • ter oefening
 • ter onderrichting
 • ter ore (komen)
 • ter oriëntatie
 • ter overname
 • ter overweging
 • ter perse
 • ter plaatse
 • ter plekke
 • ter raadpleging
 • ter rechterzijde
 • ter regeling (van)
 • ter ruste
 • ter snede
 • ter snee
 • ter sprake
 • ter stede
 • ter tafel
 • ter tale (wel -)
 • ter tekening
 • ter verdediging
 • ter vergadering
 • ter verkoop
 • ter verontschuldiging
 • ter visie
 • ter voldoening
 • ter voorbereiding
 • ter voorkoming van
 • ter waarde van
 • ter wereld
 • ter wille van
 • ter zake
 • ter zee
 • ter zelfder plaatse
 • ter ziele
 • ter zitting
 • terdege
 • terecht
 • terloops
 • ternauwernood
 • tersluiks
 • tersluiks
 • terstond
 • terzelfder tijd
 • terzijde
 • terzijde staan
 • tevergeefs
 • tezelfdertijd
 • toentertijd
 • tot bloedens toe
 • tot vervelens toe
 • u aller vriend
 • uit aller naam
 • uit anderen hoofde
 • uit de(n) aard der zaak
 • uit den boze
 • uit dien hoofde
 • uit hoofde van
 • uitentreuren
 • uiteraard
 • uitermate
 • uwentwege
 • uwerzijds
 • uws inziens
 • vader des vaderlands
 • van den domme houden
 • van dien aard
 • van ganser harte
 • van goeden huize
 • van harte
 • van heinde en verre
 • van hogerhand
 • van jongs af
 • van koninklijken bloede
 • van lieverlede
 • van lieverlee
 • van nature
 • van nul en gener waarde (ook: van nul en generlei waarde)
 • van staatswege
 • voor dezen
 • zijnentwege
 • zijnerzijds
 • zijns inziens
 • zijns weegs