westen / Westen

Een windrichting heeft alleen een hoofdletter als onderdeel van een aardrijkskundige naam (West-Duitsland), of als ze zelf als een eigennaam gebruikt wordt (het wilde Westen).

West-Eu­ro­pa en Noord-Ame­ri­ka (en ook wel Aus­tra­lië en Nieuw-Zee­land) sa­men, in hun po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche en cul­tu­re­le be­trek­kin­gen zijn ‘het Westen’. Het bijvoeglijk naamwoord dat naar ‘het Westen’ verwijst, wordt altijd met een kleine letter gespeld: westers.