te / ten / ter

 • te allen prijze
 • te allen tijde
 • te berde (brengen)
 • te berge (rijzen)
 • te beurt vallen
 • te elfder ure
 • te gelde maken
 • te gelegener tijd
 • te gepasten tijde
 • te goeder trouw
 • te gronde (richten)
 • te hulp komen
 • te kwader trouw
 • te land en ter zee
 • te lande (hier -)
 • te midden van
 • te mijnen laste
 • te mijner beschikking
 • te mijner ere
 • te mijner gedachtenis
 • te rade (gaan)
 • te ruste (leggen)
 • te velde
 • te zijner tijd
 • ten aanval
 • ten aanzien van
 • ten bate van
 • ten behoeve van
 • ten belope van
 • ten dans (vragen)
 • ten deel (vallen)
 • ten dele
 • ten dode (opgeschreven)
 • ten eeuwigen dage
 • ten einde raad
 • ten gehore (brengen)
 • ten genoegen van
 • ten gerieve van
 • ten gevolge van
 • ten goede (komen, duiden)
 • ten gronde (behandelen)
 • ten gunste van
 • ten huize van
 • ten koste van
 • ten langen leste
 • ten laste (leggen)
 • ten name van
 • ten onrechte
 • ten opzichte van
 • ten overstaan van
 • ten overvloede
 • ten prooi (vallen)
 • ten stelligste
 • ten strijde (trekken)
 • ten tijde van
 • ten tonele (voeren)
 • ten voeten uit
 • ten volle
 • ten volste
 • ten voordele van
 • ten zeerste
 • ter attentie van
 • ter been (goed, slecht -)
 • ter beoordeling
 • ter beschikking van
 • ter bezichtiging
 • ter dood veroordelen
 • ter ere van
 • ter gelegenheid van
 • ter hand (stellen)
 • ter harte (gaan, nemen)
 • ter herinnering
 • ter inzage
 • ter nagedachtenis van
 • ternauwernood
 • terneergeslagen
 • ter ore (komen)
 • ter plaatse
 • ter ruste (leggen)
 • ter sprake (komen)
 • ter verdediging
 • ter verontschuldiging
 • ter waarde van
 • ter wille van
 • ter zake
 • ter zee
 • ter zelfder plaatse
 • terzelfder tijd
 • ter ziele (gaan)
 • terzijde staan
 • tezelfdertijd