Vlaams Talenplatform wil Talenplan

Het Vlaams Talenplatform, dat de Vlaamse academische taalopleidingen verenigt, wil dat er werk wordt gemaakt van een breed Talenplan. Het plan moet het talenonderwijs versterken en maatregelen invoeren om de algemene kwaliteit van het talenonderwijs in Vlaanderen te bevorderen.

De initiatiefnemers worden vanmorgen gehoord in de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement: Liesbet Heyvaert (vicedecaan Taal- en Letterkunde KU Leuven), Lars Bernaerts (vakgroep Letterkunde UGent), Luc Herman (vicedecaan Letteren en Wijsbegeerte UAntwerpen) en Rik Vosters (departement Taal- en Letterkunde VUB).

Het Talenplatform legt vier actiepunten voor aan de overheid.

1. Er zijn structurele maatregelen nodig ter ondersteuning en professionalisering van taalleraren. Taalleraren voelen zich nu vaak onvoldoende gesteund en ondersteund. Aan onvoldoendes voor taal wordt niet altijd veel gewicht gegeven. Tijd en middelen voor volgehouden vakdidactische én vakinhoudelijke professionalisering ontbreken. Zijinstromers zijn nodig om tekorten op te vangen, maar moeten voldoende inhoudelijk en structureel worden begeleid.

2. Het taalonderwijs moet systematischer gemonitord worden in de schoolloopbaan, in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Taalleraren beschikken over te weinig houvast om de vooruitgang die leerlingen boeken en de lacunes die moeten worden geremedieerd in te schatten. Ook de leerlingen zelf hebben onvoldoende zicht op de vooruitgang die ze boeken, de kennis die ze nog missen en de vaardigheden die extra inoefening behoeven. Samen met universiteiten en hogescholen moet daarom een plan voor systematische monitoring ontwikkeld worden.

3. Een (media)campagne moet het imago van talenstudies verbeteren en de keuze voor talenstudies bevorderen. Onder impuls van de overheid moet een campagne ontwikkeld worden die de waarde van een goede taalbeheersing onderstreept en de professionele meerwaarde van meertaligheid verduidelijkt. Niet alleen moet ze focussen op de culturele waarde van talenkennis (de creativiteit en rijkdom van taal en literatuur), maar ze moet bijvoorbeeld ook de rol van talige expertise in de analyse van big data tonen.

4. Het Talenplan moet sectoren, bedrijven, culturele partners betrekken en samen met hen het maatschappelijke belang van talen onder de aandacht brengen. Het Talenplan slaat op het onderwijsveld in zijn volle omvang, van kleuteronderwijs tot volwassenenonderwijs. Tegelijk is het meer dan een onderwijsdossier en dient het te worden ingebed in een bredere set van maatregelen.