Schouders onder laaggeletterdheid

klaslokaal

Meer dan 30 organisaties engageren zich om werk te maken van een betere geletterdheid. Elk van die organisaties gaat de komende zes jaar inspanningen doen om de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van de Vlamingen te verbeteren. Ze geven daarmee invulling aan het Strategisch Plan Geletterdheid van minister van Onderwijs Hilde Crevits.

In Vlaanderen is 1 op de 7 volwassenen laaggeletterd. Meestal gaat het niet over analfabetisme, maar wel over onvoldoende kunnen omgaan met taal en cijfers, of niet kunnen werken met een computer. Het aandeel 55- tot 65-jarigen dat laaggeletterd is, neemt ook toe. Bij deze groep gaat het vooral om digitale laaggeletterdheid of onvoldoende kunnen werken met een computer.

Daarom heeft de Vlaamse regering vorig jaar op initiatief van Vlaams minister Crevits een Strategisch Plan Geletterdheid goedgekeurd. Dat plan moet de geletterdheid van de Vlaming aanzwengelen.

Om concreet invulling te geven aan dat plan, beloven nu 30 organisaties om de komende zes jaar concrete acties te ondernemen. In totaal gaat het om meer dan 140 initiatieven.

Zo zullen bijvoorbeeld de Centra voor Basiseducatie, VOCVO (het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) en Kind en Gezin samen een aanbod uitwerken voor ouders gericht op thema’s zoals opvoeding, taalontwikkeling, communicatie en ook digitale vaardigheden. De Gezinsbond breidt het aantal vormingen ‘Veilig Online’ uit naar kansengroepen en laaggeletterden.

In samenwerking met VDAB wordt dan weer het geletterdheidsaanbod voor werkzoekenden verder uitgebouwd om er voor te zorgen dat zij sterker in hun schoenen staan in hun zoektocht naar een job of opleiding. De VDAB maakt ook werk van digitale geletterdheid. Zo wil ze in het schooljaar 2020-2021 ruim 1.700 werkzoekenden toeleiden naar de Centra voor Basiseducatie voor een opleiding rond digitale geletterdheid.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dit strategisch plan is een concreet en praktisch werkdocument geworden dat een sterke hefboom moet zijn om de geletterdheid in Vlaanderen van jong tot oud te verhogen en is een belangrijke aanvulling op enkele grote hervormingen die we al hebben genomen.”